Paslaugos

Laikraš?i?, žurnal?, lankstinuk?, kalendori? spauda

Bendradarbiaudami su kokybiškiausias spaudos ir leidybos paslaugas Lietuvoje teikian?iomis ?mon?mis, nuolat ieškome nebrangi? aukš?iausios klas?s sprendim?. Džiaugiam?s, jog dabar galime pasi?lyti kruopš?iai atrinkt?, J?s? poreikius geriausiai atitinkan?i? paslaug? spektr?.

?mon?s blank? spauda

Operatyviai ir kokybiškai spausdiname ?mon?s blankus:

  • Tarptautinio krovinio važtaraš?ius – CMR;
  • Vietinio pervežimo krovinio važtaraš?ius;
  • Firminius blankus;
  • S?skaitas fakt?ras;
  • Reklaminius vokus ir kt.

Dizaino paslaugos

Profesionalus dizaineris pasireng?s ?gyvendinti J?s? užduotis.